PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ upravuje podmínky uděleného souhlasu subjektu vůči správci Elephant Orchestra, s.r.o., a správcům uvedeným zde.

Zaškrtnutím příslušného pole, případně jinou aktivitou subjektu směřující k udělení souhlasu je proveden dobrovolný, poučený a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu dle těchto podmínek. Pokud subjekt čemukoliv nerozumí, obrátí se s žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní údaje:

Elephant Orchestra, s.r.o.
Oddělení zpracování osobních údajů
Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8
E-mail: podpora@elephant-orchestra.com

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché a stručné vymezení podmínek zpracování osobních údajů, zejména správců, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování, vysvětlení účelu a konkrétních operací s osobními údaji subjektu, to vše včetně kontaktů na všechny správce, informace o příjemcích a v neposlední řadě poučení o právech a vysvětlení postupů, jak subjekt může práva uplatnit a kam subjekt může podat stížnost.

Tento dokument se vztahuje pouze na webové stránky ipojisteni.cz a veškeré podstránky v rámci domény ipojisteni.cz. V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách. Rovněž v případě, že dojde ke sjednávání konkrétní smlouvy, například úvěrové smlouvy, smlouvy o zprostředkování apod. jedná se o jiná zpracování osobních údajů, na které se tyto podmínky nevztahují.

Vysvětlení použitých pojmů je obsaženo na konci podmínek. Podmínky mohou být kdykoliv změněny, avšak bez vlivu na již započaté a odsouhlasené zpracování. Tyto podmínky jsou účinné od 26. 1. 2018.

Správci

Souhlas je udělen následujícím společnostem jakožto správcům:

 1. Elephant Orchestra, s.r.o.

  IČ: 032 72 974, sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229733.

  Kontaktní údaje: adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, telefonní číslo: 775 770 960, elektronická adresa: info@elephant-orchestra.com

  Pověřenec: Mgr. Bohdan Šulák, elektronická adresa: podpora@elephant-orchestra.com a dalším správcům, jejichž úplný výčet včetně kontaktních údajů je uveden zde.

Účel

Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, ke kterému dal subjekt výslovný, dobrovolný a informovaný souhlas. Pro jiné účely jsou správci oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze, pokud jim to ukládá právní předpis nebo je to nezbytné k ochraně práv/oprávněných zájmů správce (například při vymáhání pohledávek, pro účely kontrolních a správních řízení). Dle zvoleného účelu bude docházet k těmto činnostem:

vyřízení žádosti o vytvoření nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, případně zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, včetně zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti:

Účelem je realizace požadavku subjektu, tedy vyřízení žádosti subjektu o vytvoření nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti životního či neživotního pojištění nebo zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti; účel zahrnuje následující činnosti: vyřízení žádosti – toto zahrnuje také možnost porovnání údajů s kritérii stanovenými jednotlivými správci pro poskytnutí příslušného finančního produktu včetně prověření v interním registru správce i. vyřízení žádosti, ii. zasílání nebo sdělování navazujících informací dle žádosti, iii. zasílání nebo sdělování informací z oblasti dle žádosti, iv. vyhodnocování údajů subjektu k volbě sdělení pro subjekt zajímavých, v. exklusivní nabídky pro subjekt na základě vyhodnocení zadaných údajů, vi. zasílání informací o možnosti využití speciálních nabídek a soutěží ze zvolené oblasti dle žádosti, vii. kontrola údajů pro případné uzavření či zprostředkování smlouvy ze zvolené oblasti, viii. předání údajů mezi správci pro splnění účelu, které je správce se souhlasem oprávněn učinit. Právním titulem zpracování je souhlas. Za účelem volby pro subjekt relevantních informací bude prováděna segmentace na základě zjištěných údajů (např. dle věku, oblasti zájmu, zjištěných preferencí apod.). Jakmile subjekt požádá o ukončení zpracování, nebude získávat další informace.

průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:

účelem je realizace přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace. Obchodní sdělení správců budou obsahovat i nabídky zboží a služeb třetích stran. Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Obchodní sdělení budou z celé oblasti finančních či pojistných produktů či úspor, včetně jiných užitečných nabídek. Právním titulem zpracování je souhlas. Za účelem volby pro subjekt relevantních informací bude prováděna segmentace na základě zjištěných údajů (např. dle věku, oblasti zájmu, zjištěných preferencí apod.). Toto zpracování je volitelné a pro subjekt zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

Rozsah osobních údajů

Správci shromažďují jen ty údaje, které skutečně potřebují ke stanovenému účelu. Správci shromažďují jen ty údaje, které jim sdělil či předal subjekt.

Rozsah osobních údajů je pro definované účely stanoven takto:

vyřízení žádosti o vytvoření nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, případně zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, včetně zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti:

 1. identifikační údaje:

  jméno, příjmení (i v případě event. rozdílné osoby pojistníka)

 2. kontaktní údaje:

  adresa, elektronická adresa, telefonní číslo

 3. doplňující údaje dle druhu formuláře/požadavku:

  Informace o vozidle, užití vozidla, objemu vozidla v cm3, výkonu motoru vozidla v kW, roku výroby vozidla, výrobci a modelu vozidla, RZ/SPZ vozidla, orientační ceně vozidla, informace o tom, zda vozidlo používá zimní pneumatiky, informace o celkové hmotnosti vozidla v kg, číslo a série velkého technického průkazu vozidla, VIN vozidla, informace o druhu paliva, počtu míst k sezení, informace o zabezpečení vozidla, věk pojistníka, informace o tom, zda je pojistník shodný s držitelem/provozovatelem vozidla, informace o tom, zda je pojistník shodný s vlastníkem vozidla, informace o tom, zda je pojistník lékař, informace o délce předchozího bezeškodního průběhu v měsících, informace o počtu předchozích pojistných událostí, informace o preferovaném počátku pojištění, informace o preferované frekvenci placení pojištění, informace o preferovaném připojištění: čelního skla, střetu se zvěří, úrazu nebo živlů;

průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:

Doba zpracování

Doba zpracování je nastavena na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu ze strany subjektu pro zvolený účel zpracování. Souhlas může být odvolán i vůči každému správci zvlášť. Zpracování bude ukončeno neprodleně po odvolání souhlasu, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní.

Po ukončení doby zpracování budou osobní údaje subjektu likvidovány, ledaže jejich uchování ukládá právní předpis, předložení informací může vyžadovat orgán dozoru nebo je jejich uchování nutné pro splnění uzavřené smlouvy.

vyřízení žádosti o vytvoření nabídky vhodného pojistného produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, případně zprostředkování uzavření pojistné smlouvy ke konkrétnímu produktu z oblasti životního či neživotního pojištění, včetně zasílání informací ze zvolené oblasti zahrnující zasílání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti:

Doba zpracování pro tento účel je nastavena na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu ze strany subjektu pro zvolený účel zpracování. Souhlas může být odvolán vůči každému správci zvlášť. Souhlas se zasílám obchodních sdělení je možno odvolat také za využití odkazu v každém obchodním sdělení. Zpracování bude ukončeno neprodleně po odvolání souhlasu, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní.

průzkum trhu a zasílání všeobecných obchodních sdělení:

Doba zpracování pro tento účel je nastavena na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu ze strany subjektu pro zvolený účel zpracování. Souhlas může být odvolán vůči každému správci zvlášť. Souhlas se zasílám obchodních sdělení je možno odvolat také za využití odkazu v každém obchodním sdělení.Zpracování bude ukončeno neprodleně po odvolání souhlasu, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní.

Odvolání souhlasu

Souhlas je udělován vůči každému správci dle těchto podmínek. Subjekt údajů, který požaduje svůj souhlas odvolat, toto může učinit volitelně vůči všem správcům nebo vůči každému správci jednotlivě:

 1. ve vztahu ke všem správcům:

  je možno odvolání učinit na elektronické adrese info@elephant-orchestra.com, případně stiskem odkazu zde;

 2. vůči jednotlivému správci:

  Elephant Orchestra, s.r.o. na elektronické adrese info@elephant-orchestra.com;

  s vůči dalším správcům využitím elektronické adresy, která je pro každého ze správců zvlášť uvedena v dokumentu „Seznam správců“.

Příjemci

Správci zásadně nepředávají osobní údaje subjektu třetím osobám. Jedinými příjemci mohou být osoby uvedené v těchto podmínkách níže.

 1. Příjemci:
 2. Příjemcem mohou být pouze osoby v rámci skupiny Elephant Orchestra s.r.o., kterými se rozumí:

  1. ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 144679
  2. Tarifomat, s.r.o. , se sídlem Na Hřebenkách 2288/72, Smíchov, 150 00 Praha 5 , IČ: 29283183 , vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 215481
 3. Zpracovatelé:

Z důvodu splnění stanovených účelů, mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito zpracovatelé:

Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru

Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po přijetí bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace subjektu.

 1. Obecné požadavky:

  Subjekty mohou směřovat své obecné dotazy, poznámky a žádosti na tyto kontakty:

 2. Osobní údaje:

  Žádosti a uplatnění práv týkající se osobních údajů je povinen subjekt směřovat na tento kontakt:

  Stížnosti mohou být směřovány na tento e-mail: podpora@elephant-orchestra.com Odvolání souhlasu se řídí postupem uvedeným v článku 5.

 3. Námitky, podněty:

  Námitky a podněty týkající se přímého marketingu a související zpracování osobních údajů subjekt může uplatnit následovně:

  • písemně: Elephant Orchestra, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8,
  • elektronicky: info@elephant-orchestra.com
 4. Stížnosti:

  Stížnosti proti postupu kteréhokoliv správce bude vyřizovat odpovědná osoba na těchto kontaktech:

 5. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Poučení o právech dle zákona o ochraně osobních údajů účinného do 24. 5. 2018

Každý subjekt bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správci práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů správcům je pro dané účely nezbytné. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správců a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoliv písemně na adresách správců odvolán dle těchto podmínek. Subjekt má možnost zdarma odmítnout zasílání nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením navíc při zasílání každé jednotlivé zprávy. Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv ze strany správců se může subjekt obrátit na správce nebo na dozorový orgán.

Poučení o právech dle obecného nařízení k ochraně osobních údajů účinného od 25. 5. 2018

 1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

  Správci přijmou vhodná opatření, aby každému subjektu poskytli stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinili veškerá sdělení o zpracování. Správci informace poskytnou písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby, má také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

  Správci neodmítnou vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůžou zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  Subjekt má právo na to, aby mu správci poskytli na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci o jakémkoliv takovém prodloužení budou informovat subjekt do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud subjekt nepožaduje jiný způsob.

  Pokud správci nepřijmou opatření, o něž subjekt požádal, informují subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

  Správci informují subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, mohou správci buď:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

  Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládají správci.

  Pokud mají správci důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, mohou požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

 2. Právo na opravu

  Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Subjekt má právo na to, aby správci bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se subjektu týkají, a správci mají povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. jsou vzneseny námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  Jestliže správci osobní údaje zveřejnili a jsou povinni je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, jsou přijaty s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni;
  3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Právo na omezení zpracování

  Subjekt má právo na to, aby správci omezili zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  1. pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správci mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správci již osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správců převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu

  určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud subjekt omezení zpracování dosáhl, bude správci předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

  Správci oznamují jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správci budou subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt požaduje.

 5. Právo na přenositelnost údajů

  Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správcům, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správci, kterým byly osobní údaje poskytnuty, bránili, a to v případě, že:

  1. Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
  2. Zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené„Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném

  zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni.

  Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 6. Právo vznést námitku

  Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správci osobní údaje dále nezpracovávají, pokud neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

  Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

Pojmy a definice

Veškeré níže uvedené pojmy užívané v podmínkách mají zásadně význam dle následujících definic:

 1. osobní údaj

  osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením;

 2. subjekt

  subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto podmínek;

 3. zvláštní kategorie osobních údajů

  zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správci nikdy nevyžadují údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány;

 4. zpracování

  zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

 5. správce

  správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele. Správcem jsou společnosti uvedené zde;

 6. účel

  účelem zpracování rozumíme důvod, proč správci osobní údaje zpracovávají;

 7. pověřenec

  pověřenec je jmenován správcem a monitoruje soulad činností správce dle právních předpisů, spolupracuje s dozorovým úřadem a je kontaktním místem pro dozorový úřad ve věcech týkajících se zpracování. Subjekty se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv;

 8. rozsah

  rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a příjmení;

 9. zpracovatel

  zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

 10. příjemce

  příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje, v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy se za příjemce nepovažují;

 11. podmínky

  podmínkami se rozumí tento dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“, který obsahuje podmínky zpracování a ochrany osobních údajů;

 12. internetové stránky

  internetovými stránkami se rozumí tyto webové stránky www.ipojisteni.cz